2017 он 13 мэдээ

СТ-17/218 Гадаадын зарим орны Үндсэн хууль дахь Ерөнхий сайдыг томилох, Засгийн газрыг бүрдүүлэх процедур, шүүгчийг томилох, чөлөөлөх, огцруулах болон шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтцийн талаарх зохицуулалт

2017-12-08

Шүүгчийг томилох, чөлөөлөх, огцруулах зохицуулалт, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтцийн Үндсэн хуулийн зохицуулалтыг 15 улсын хүрээнд, Ерөнхий сайдыг томилох, Засгийн газрыг бүрдүүлэх процедурыг захиалагчийн хүсэлтэд дурдсан 6 улсын хүрээнд тус тус судалсан.

СТ-17/217 Гадаадын зарим орны Үндсэн хууль дахь яамдын нэрийг нэрлэн заадаг эсэх, ерөнхий сайдын яам байгуулах эрх болон төрийн албаны төв байгууллагын талаарх зохицуулалт

2017-12-08

Тус судалгаанд яамдын нэрийг нэрлэн заасан зохицуулалтыг дэлхийн 143 орны Үндсэн хууль, Ерөнхий сайд зарим яам байгуулахаар парламентад санал оруулах эрх болон төрийн албаны төв байгууллагын нэрийг нэрлэн заасан, уг байгууллагын эрх зүйн байдлыг тодорхойлсон зохицуулалтыг парламентын бүгд найрамдах ..

СТ-17/411 Зөвлөлдөх санал асуулга явуулсан бусад орнуудын туршлага, эрх зүйн орчны талаарх лавлагаа мэдээлэл

2017-06-12

Судалгаанаас үзэхэд, дэлхийн 20 гаруй улсад 1994 оноос хойш 100-аад удаа Зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулжээ. Эдгээр зөвлөлдөх санал асуулгуудыг зөвхөн Засгийн газраас бус, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, эрдэм шинжилгээний ..

СТ-17/211 Хоёр шатлал бүхий нэг танхимтай парламент: БНХАУ, Вьетнам Улсын туршлага

2017-06-06

Хууль тогтоох байгууллага буюу парламент нь хоёр шатлал бүхий нэг танхимтай байхаар Үндсэн хуульдаа хуульчилж, энэ загвараар парламентынхаа үйл ажиллагааг зохион байгуулж буй дараахь улсууд байна. Үүнд: БНХАУ, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Улс, Бүгд Найрамдах ..

СТ-17/410 Парламентын нэгдсэн хуралдаан болон Байнгын хуралдааныг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шууд дамжуулдаг эсэх талаарх судалгаа

2017-06-05

Судалгаанд Европын болон Азийн зарим орнуудын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Европын өргөн нэвтрүүлгийн зөвлөлөөс (The European broadcasting union) хийсэн судалгааг мэдээллийн эх сурвалж болгон ашиглаж Парламентын нэгдсэн болон Байнгын хорооны хуралдааныг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн ..

СТ-17/210 Ерөнхий прокурорыг томилохтой холбоотой зарим улсын Үндсэн хуулийн зохицуулалт

2017-06-01

Англи-саксоны эрх зүйн бүлийн орнуудад хэрэглэгддэг “Attorney-General” гэх нэр томъёогоор зарим орны Үндсэн хууль, холбогдох хууль тогтоомжид хуульчлагдсан субъект нь чиг үүрэг, статусын хувьд манай улсын “Прокурор”-той адилгүй учир эх газрын буюу манай улстай ижил төстэй эрх зүйн бүлийн 12 улсын ..

СТ-17/408 Хууль тогтоох дээд байгууллагын хуралдааны ирцийг хэрхэн тооцож бүрдүүлдэг, хурууны хээгээр ирц бүрдүүлдэг эсэх талаарх харьцуулсан мэдээлэл

2017-05-05

Судалгаанд БНХАУ, БНСУ, Япон, ХБНГУ, АНУ, ОХУ зэрэг 6 улсад хууль тогтоох дээд байгууллагын хурлын ирцийг хэрхэн тооцож, бүртгэдэг, мөн хурууны хээгээр ирц бүртгэдэг эсэх талаар Үндсэн хууль, дэг болон холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд судаллаа. Судалгаанд хамрагдсан парламентын хоёр танхимтай ..

СТ-17/208 Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын талаарх бусад орны Үндсэн хуулийн зохицуулалт

2017-04-01

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай асуудлыг судлахдаа Үндсэн хуулийн холбогдох зохицуулалтыг дараах асуудлын хүрээнд судлав. Үүнд: 1. Нэр томъёо 2. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хууль санаачлах эрх бүхий этгээд 3. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд ..

СТ-17/207 Парламентын гишүүдийг чуулган болон байнгын хорооны хуралдаанд биечлэн оролцуулах хууль зүйн зохицуулалт

2017-03-31

Судалгааны эхний хэсэгт Парламентын гишүүдийг чуулганы нэгдсэн болон Байнгын хорооны хуралдаанд биечлэн оролцуулах, гишүүний бүрэн эрхэд хариуцлага тооцох талаарх эрх зүйн зохицуулалт, хоёрдугаар хэсэгт Парламентын хуралдааны санал хураалтад хурууны хээгээр санал өгөх талаарх хуулийн зохицуулалт, ..

СТ-17/404 Гадаадын зарим орны шүүмжлэгч (шүгэлдэгч)-ийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтын талаарх лавлагаа

2017-03-31

Шүүмжлэгчийн эрхийг хамгаалах асуудлыг ИБУИНВУ, Румын, Словак, Энэтхэг зэрэг улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд судаллаа. Дээрх орнуудыг сонгохдоо хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах асуудлаар олон улсад дээгүүр байр эзэлдэг, шүүмжлэгчийн эрхийг хамгаалах бие даасан хууль тогтоомжтой зэргийг ..

СТ-17/403 Парламентын хуралдааны санал хураалтад хурууны хээгээр санал өгөх талаарх бусад орнуудын хуулийн зохицуулалт, техник, зохион байгуулалт

2017-03-29

Олон улсын парламентын холбоо /IPU/-ноос зохион байгуулдаг “World e-Parliament Conference 2016” тайланд 88 улсын 114 парламентын танхимын ICT буюу мэдээлэл, холбооны технологитой холбоотой бүхий л мэдээллийг анкетын санал асуулгаар төвлөрүүлсэн байна. Судалгаанд хамрагдсан 112 танхимын 67% нь ..

СТ-17/206 Парламентын засаглалтай улс орнуудын төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт

2017-03-28

Судалгааны 1-р хэсэгт нийт 12 улсын парламент, ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын бүрэн эрхийн хугацаа, тэдгээрийг сонгох, томилох журам, бүрэн эрх дуусгавар болох нөхцөл, парламентыг тараах, парламентын гишүүнийг эгүүлэн татах журам болон ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдыг огцруулах үндэслэл, журам, түүнчлэн ..

СТ-17/201 Цахим болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бусдын нэр төрийг гутаах, гүтгэх, доромжлох, хуурамч мэдээлэл тараах үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлага, бусад орны туршлага

2017-01-17

Энэхүү судалгааны ажлыг ХБНГУ, Азербайжан, Польш, БНХАУ-ын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд судалж, мэдээллийн боловсруулалт хийсэн болно. Судалгаанд хамрагдсан орнуудын Эрүүгийн хуульд бусдын нэр төрийг гутаах, гүтгэх, доромжлох, улс төрийн болон төрийн албан тушаалтнуудын нэр төрийг гутаах, ..