2017 он 9 мэдээ

СТ-17/220 Сайн дурын үйл ажиллагааг зохицуулж буй эрх зүйн орчны харьцуулсан судалгаа

2018-02-26

Судалгааны эхний хэсэгт, сайн дурын ажил, үйлчилгээний үүсэл хөгжил болон сайн дурын үйл ажиллагааны талаарх ерөнхий ойлголт, хоёрдугаар хэсэгт, Солонгос, Герман, Люксембург, Филиппин, Македон, Чех зэрэг улсын сайн дурын үйл ажиллагааг зохицуулж буй эрх зүйн орчинг холбогдох хууль тогтоомжийн ..

СТ-17/219 Багшийн хөгжлийн эрх зүйн зохицуулалт болон багшийн мэргэжилд тавигдах шаардлага, стандарт, нийгмийн баталгаа, хөдөлмөрийн үнэлгээний талаарх бусад орнуудын туршлага

2018-02-23

Судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд багшийн хөгжил, нийгмийн баталгаа, цалин хөлсний асуудлыг хуульчилсан эрх зүйн актуудаас гадна олон улсын гэрээ конвенц, олон улсын байгууллагуудаас гаргасан зөвлөмж, холбогдох бусад баримт бичиг, тайлан, судалгаа зэргийг үзэж танилцан, эдгээр эх сурвалжуудаас Монгол ..

СТ-17/213 Гадаадын зарим орны шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг хөгжүүлсэн туршлага, эрх зүйн орчин

2017-11-17

Судалгааны захиалгад дурдсан Латви, Чех, Шинэ Зеланд, Унгар, Арабын Нэгдсэн Эмират Улс болон Солонгос зэрэг орнуудын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарын эрх зүйн орчин, Засгийн газрын бодлого, чиг үүрэг, шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид, шинжлэх ухааны голлох

СТ-17/212 Донор болон эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны талаарх гадаадын зарим орны туршлага, бодлого, эрх зүйн орчин

2017-09-07

Судалгааны тайлан нь хоёр хэсгээс бүрдэх бөгөөд нэгдүгээр хэсэгт донор болон эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны олон улсын туршлага, баримталж буй бодлогын талаар, хоёрдугаар хэсэгт хөгжингүй болон манай улстай хөгжлийн түвшин ойролцоо орнуудын донор болон эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ..

СТ-17/406 Мэргэжлийн боловсролын сургалт, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих асуудал: Монгол Улсын нөхцөл байдал, гадаадын зарим орны туршлага

2017-05-05

Энэхүү судалгаанд Монгол Улсын мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар баримталж буй бодлого, эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд, Япон, БНСУ, ОХУ, Австрали зэрэг орнуудын мэргэжлийн боловсролын сургалт, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаарх

СТ-17/407 Дээд боловсролын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа холбоо, бусад орнуудын туршлагын талаарх харьцуулсан судалгаа

2017-05-05

Дээд боловсролын талаар төрөөс баримталж буй бодлого болон хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа холбооны талаар Монгол Улс болон гадаадын зарим орны туршлагыг харьцуулан судлав. Судалгааны ажлын нэгдүгээр хэсэгт онолын загвар, хоёрдугаар хэсэгт Монгол Улсын дээд боловсролын талаар төрөөс баримталж буй ..

СТ-17/203 Гадаадын зарим орны шинжлэх ухааны салбарын тогтолцоо, шинжлэх ухааны академийн бүтэц, зохион байгуулалт, санхүүжилт

2017-02-28

Судалгаанд шинжлэх ухааны салбарын тогтолцоо, үйл ажиллагаа, шинжлэх ухааны академийн бүтэц, зохион байгуулалт, санхүүжилт зэрэг шалгуураар Япон, БНХАУ, ОХУ, БНСУ, Польш Улсыг сонгон судлав. Судалгаанд сонгосон 5 улсаас БНХАУ, ОХУ, Япон, БНСУ нь шинжлэх ухааны салбар өндөр хөгжсөн, шинжлэх ухааны ..

СТ-17/202 Тээгч эхээр хүүхэд тээлгэж төрүүлэх харилцаа: Монгол Улс болон гадаад орнуудын туршлага, эрх зүйн зохицуулалт

2017-01-26

Судалгааны нэгдүгээр хэсэгт тээгч эхээр хүүхэд тээлгэж төрүүлэх харилцааг зөвшөөрсөн болон хязгаарлагдмал хүрээнд зөвхөн хүмүүнлэгийн зорилгоор зөвшөөрсөн Австрали, АНУ, БНЭУ, Нидерланд, ИБУИНВУ болон ОХУ зэрэг орнуудын, хоёрдугаар хэсэгт тээгч эхээр хүүхэд тээлгэж төрүүлэх харилцааны бүхий л ..

СТ-17/401 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын өнөөгийн байдал, бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх лавлагаа мэдээлэл

2017-01-08

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын асуудлыг Монгол Улсын хууль эрх зүйн орчин, холбогдох байгууллагуудаас агаарын бохирдлыг бууруулах чиглээр гаргасан судалгаа, шинжилгээ, авч хэрэгжүүлсэн шийдлүүд ба тэдгээрийн санхүүжилт, олон улсын туршлага болон агаарын бохирдлыг бууруулах асуудал дахь олон ..