2018 он 3 мэдээ

СТ-18/214 Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг ард нийтийн санал асуулгаар баталсны дараа албажуулах, хэвлэн нийтлэх, хүчин төгөлдөрт тооцох процесстой холбоотой зарим орны эрх зүйн зохицуулалт

2018-06-04

Төр, нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн системийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хуульчлан тогтоосон тусгай дэгээр зохицуулдаг бөгөөд энэхүү зохицуулалт нь улс орон бүрт өөр өөрийн гэсэн онцлогтой байна. Судалгаанд хамрагдсан 5 улсад Үндсэн хуульд нэмэлт, ..

СТ-18/206 Гадаадын зарим улсын Үндсэн хуулийн улс төрийн намын талаарх зохицуулалт ба намын санхүүжилт

2018-04-05

192 орны Үндсэн хуульд улс төрийн намын талаар зохицуулсан эсэх, хэрэв зохицуулсан бол хэрхэн зохицуулсныг түүвэрлэн үзэхэд: 1. улс төрийн нам байгуулах тухай зохицуулсан - 121 улс; 2. улс төрийн намд тавих хязгаарлалтын тухай зохицуулсан - 94 улс; 3. улс төрийн намын хариуцлагын тухай зохицуулсан -

СТ-18/203 Парламентын гишүүнд хариуцлага тооцох эрх зүйн зохицуулалт: бусад орнуудын туршлага

2018-03-23

Дэлхийн ихэнх улсын парламентад парламентын гишүүн нэгдсэн чуулган болон байнгын хорооны хуралдаанд биечлэн оролцохыг журамласан хуулийн зохицуулалттай байна. Үүнийг зарим орнууд Үндсэн хууль болон бусад хуулиар зохицуулсан байдаг бол ихэнх парламентын хувьд дэг, үйл ажиллагааны дүрмээр зохицуулдаг.