2018 он 6 мэдээ

СТ-18/217 Гадаадын зарим орны албан журмын даатгалын төрөл, хэлбэр ба эрх зүйн орчин

2018-07-05

Даатгал нь албан журмын (заавал даатгал) болон сайн дурын даатгал хэмээх үндсэн 2 төрөлтэй байхаас гадна хугацааны хувьд ердийн (1 жил хүртэлх хугацаатай) болон урт хугацааны (1 жилээс дээш хугацаатай) даатгал гэж ангилагдана. Судалгааны хүрээнд авч үзсэн дээрх 5

СТ-18/210 Гадаадын зарим орны бага, дунд боловсролын тогтолцоо ба үндэсний өв, соёлыг сургалтын агуулга, хөтөлбөрт тусгасан байдлын талаарх харьцуулсан судалгаа

2018-06-04

Энэхүү судалгаанд Олон улсын боловсролын үнэлгээний хөтөлбөр (PISA)-ийн чанарын үнэлгээний эрэмбэд тогтмол дээгүүр байр эзэлдэг БНСУ, Канад, Нидерланд, Норвег, Сингапур, Финлянд, ХБНГУ, Шинэ Зеланд, Эстони, Япон зэрэг улсын ерөнхий боловсролын тогтолцооны талаар судалсан болно. Судалгааны сэдвийн ..

СТ-18/209 Сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлийн эрх зүйн орчин: бусад орны туршлага

2018-05-08

Энэхүү судалгаанд Япон, БНСУ, БНХАУ, ОХУ болон Словени Улсын цэцэрлэг, сургуулийн хоолны үйлдвэрлэл, үйлчилгээг зохицуулж буй эрх зүйн орчин, туршлагыг судалсан болно. Судалгааны сэдвийн хүрээнд сургуулийн хоолны бие даасан зохицуулалт бүхий орнуудын хууль тогтоомжийг хуулийн агуулга, бүтцийн ..

СТ-18/402 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр эмч, эрүүл мэндийн ажилтны нэр төрд халдах асуудлаарх бусад орнуудын эрх зүйн зохицуулалт, авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээний талаарх лавлагаа, мэдээлэл

2018-04-02

Монгол Улсын хүний эрхийн чиглэлээр нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцид нэр төр, алдар хүндийн халдашгүй байдал гэж аль алиныг нь нэрлэн зааж, хамгаалалтад авсан байдаг. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаду¬гаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт тунхагласан халдашгүй эрхийн хүрээнд нэр төрийн ..

СТ-18/202 Хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх: онолын үндэслэл, бусад орнуудын туршлага

2018-03-30

Судалгааны 1-р хэсэгт, хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийн онолын үндсийг эрх зүйн философийн үүднээс товч авч үзсэн бөгөөд тус эрхийн үндэсний болон олон улсын эрх зүйн тодорхойлолт, эрхийн бүрэлдэхүүн /хүрээ, хязгаар/, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийн хязгаарлалт зэрэг ойлголтуудыг авч үзэв. ..

СТ-18/201 Их сургуулийн эрх зүйн зохицуулалтын талаарх бусад орнуудын туршлага

2018-02-26

Судалгаанд ОХУ, Чех, Унгар, Солонгос, Болгар, Япон, Австрали, АНУ, Их Британи, Канад, Малайз, Ирланд, Финланд, Эстон зэрэг орнуудыг хамруулан, эдгээр орнуудын их, дээд сургуулийн хууль, эрх зүйн орчны туршлагыг судалсан болно. Судалгааны мэдээлэл хайх явцад, Их сургуулийн тухай бие даасан хуультай ..