Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлэх “Барих-шилжүүлэх” концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн 03 сарын мэдээ

  2018-04-18 15:09  398
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2018-04-18 09:17  398