Улсын Их Хурлын гишүүд гадаадад явахад мөрдөх журам

  2016-07-02 00:27  281
Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2013 оны 01 дүгээр
сарын 17-ны өдрийн 10 тоот захирамжийн хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН ГАДААДАД ЯВАХАД МӨРДӨХ ЖУРАМ


Нэг.Нийтлэг зүйл 

1.1.Энэхүү журмыг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн /цаашид "Улсын Их Хурлын гишүүн" гэх/ гадаадад Улсын Их Хурал, Монголын парламентын бүлгэмийн шугамаар айлчлал хийх, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын хийх төрийн болон албан ёсны айлчлалын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орох, олон улсын хурал, зөвлөлгөөн болон бусад арга хэмжээнд оролцох, өөрийн сонгогдсон тойргийн болон хувийн ажлаар явах, амрах, эмчлүүлэх зорилгоор гадаадад явахад мөрдөнө.

  2017-02-04 23:27  281