СТ-17/401 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын өнөөгийн байдал, бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх лавлагаа мэдээлэл

  2017-01-08 19:21  115
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын асуудлыг Монгол Улсын хууль эрх зүйн орчин, холбогдох байгууллагуудаас агаарын бохирдлыг бууруулах чиглээр гаргасан судалгаа, шинжилгээ, авч хэрэгжүүлсэн шийдлүүд ба тэдгээрийн санхүүжилт, олон улсын туршлага болон агаарын бохирдлыг бууруулах асуудал дахь олон улсын байгууллагуудын оролцооны хүрээнд холбогдох мэдээлэл, лавлагааг бэлтгэсэн болно.

  2018-11-15 19:21  115