"Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төсөл 15 мэдээ

"Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төсөл

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ 201512

2015-12-31

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ 201511

2015-11-30

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ 2015-10

2015-11-01

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2015-10-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-09

2015-10-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-08

2015-09-08

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-07

2015-08-10

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2015-07-01

Төсвийн захирагчийн төслийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл 2015

2015-07-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-06

2015-07-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-05

2015-06-10

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-03

2015-06-03

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-04

2015-05-11

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-02

2015-04-02

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-01

2015-01-31