Төсөв гүйцэтгэл 30 мэдээ

Төсөв, гүйцэтгэл

УИХ-ын даргын төсвийн 2014 оны санхүүгийн тайлан,төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит

2015-05-25

УИХ-ын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 онд хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр,хүрсэн үр дүн

2015-05-25

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 4 сар

2015-05-06

Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт

2015-04-24

2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

2015-04-24

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

2015-04-20

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 3 сар

2015-04-06

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 02 сар

2015-03-06

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 01 сар

2015-02-06

Улсын Их Хурлын 2015 оны төсвийн сарын хуваарь

2015-01-05

Улсын Их Хурлын 2015 оны төсвийн сарын хуваарь 2014 оны 12-р сарын 15-ны өдөр ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ мян.төг Зардлын зүйл ДҮН /БҮТЭН ЖИЛ/ 1 2 3 4 5

Улсын Их Хурлын 2015 оны төсөв

2015-01-05

Улсын Их Хурлын 2015 оны төсөв 2014 оны 12-р сарын 15-ны өдөр. мян.төг д/д Зардлын зүйл ДҮН 1 Цалин хөлс, нэмэгдэл 8,660,224.2 2 Хоол унааны хөнгөлөлт, үнийн ..

Улсын Их Хурлын төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл

2015-01-05

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн, агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 1 дүгээр хавсралт Улсын Их Хурлын төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын Их ..