“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 379 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 09 дэх дугаарын тойм

2013-03-04

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Татварын алдангийн хэмжээг тогтоох тухай Засгийн газрын тогтоол нийтлэгдлээ. Хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөөгүй болон татварын алба, татварын улсын байцаагчийн буруугаар татвар төлөгчөөс үндэслэлгүй, илүү хураасан татварт тооцох алдангийн хэмжээг хоног тутамд 0.047 хувь ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 08 дахь дугаарын тойм

2013-02-22

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг бүрэн эхээр нь нийтэллээ. Энэ хуулиар тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн асуудлаар Засгийн газар, төрийн захиргааны төв байгууллага, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 07 дахь дугаарын тойм

2013-02-15

Долоо хоног тутам хэвлэгдэн гардаг эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Шүүх байгуулах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтэллээ.Энэ хуулиар аймаг, нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийг иргэний, эрүүгийн болон захиргааны шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан байгуулж, тэдгээрийн байршил, нутаг дэвсгэрийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 06 дахь дугаарын тойм

2013-02-08

Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнээс чөлөөлөх, гишүүдийг томилох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг тус тус нийтлэв. Уул уурхайн хөгжлийн бодлого тодорхойлох, нэгдсэн төлөвлөлт боловсруулах талаар Улсын Их Хурлаас ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 5 дахь дугаарын тойм

2013-02-01

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Банкин дахь хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийг дагалдаж гарсан хуулиудын хамт нийтэллээ. Энэ хууль нь банкны мөнгөн хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах зорилго бүхий банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн албан ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 04 дэх дугаарын тойм

2013-01-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар “гэмт хэрэг үйлдэж байхад нь буюу хэргийн газарт нотлох баримттайгаар баривчилсан” тохиолдолд гишүүний бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх саналыг Улсын ерөнхий прокурор Улсын Их Хуралд оруулах ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 3 дахь дугаарын тойм

2013-01-17

Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг долоо хоног тутмын хэвлэл- “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийг дагалдаж гарсан хуулиудын хамт нийтэллээ. Өмчийн хэлбэрээс үл хамааран аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн хууль ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 2 дахь дугаарын тойм

2013-01-11

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, хүн амын хүнсний хэрэгцээг чанартай, шим тэжээлэг, аюулгүй хүнсээр тогтвортой, хүртээмжтэй хангах, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах зорилттой “Хүнсний тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгыг бүрэн эхээр нь нийтэллээ.Энэ хуульд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 1 дэх дугаарын тойм

2013-01-04

Эмхэтгэлийн шинэ оны анхны дугаарт, Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хуулийг дагалдаж гарсан хуулиудын хамт бүрэн эхээр нь нийтэллээ. Уг хуулиар хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар төрийн болон ..

2012 онд 683 эрх зүйн акт албан ёсоор нийтлэгджээ

2012-12-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн энэ оны сүүлчийн дугаар маргааш хэвлэгдэн гарах гэж байна. Түүнд, Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Сангийн тухайн жилийн төсвийн алдагдлыг Засгийн газрын бонд, өрийн бичиг, зээл, үнэт цаас гарган санхүүжүүлж, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 47 дахь дугаарын тойм

2012-12-17

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг, долоо хоног тутмын эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Авлигын эсрэг олон улсын академийг олон улсын байгууллага болгон үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр”-т нэгдэн орох тухай” Монгол Улсын хуулийг нийтэллээ.Мөн хуулийн төсөл буцаах тухай УИХ-ын тогтоолыг тус тус ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 46 дахь дугаарын тойм

2012-12-11

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Шүүгчдийг сэлгэн ажиллуулах тухай, Албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай, Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Шүүхийн сахилгын хорооны дарга томилох тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 45 дахь дугаарын тойм

2012-12-04

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2013 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2014-2015 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ.Энэ хуулиар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ, хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин, нэгдсэн төсвийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 44 дэх дугаарын тойм

2012-11-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Хуульд , “тамхигүй орчин”, “дотоод орчин”, “брэнд өргөтгөх”, “брэнд хуваалцах” гэсэн нэр томьёог тайлбарласны зэрэгцээ тамхины хяналтын талаар тамхи үйлдвэрлэгч хуулийн этгээд, тамхи, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 43 дахь дугаарын тойм

2012-11-19

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг тус бүр 0,8 ажилгүйдлийн даатгалын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 42 дахь дугаарын тойм

2012-11-12

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн долоо хоног тутам гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, төрийн өөр ажил, албан тушаалд томилогдсонтой холбогдуулан зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарим зарлигийг нийтэллээ. ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 41 дэх дугаарын тойм

2012-11-05

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг чөлөөлөх, томилох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолыг тус тус нийтлэв.Мөн Монгол Улсын Засгын газраас улаан буудайн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг нийтэллээ.Тогтоолын дагуу буудай үйлдвэрлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 40 дэх дугаарын тойм

2012-10-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Тогтоолын төсөл буцаах тухай УИХ-ын тогтоолыг тус тус нийтэллээ. Мөн Шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг ..