Нэгжүүд 15 мэдээ

Тамгын газрын нэгжүүд

Хууль, эрх зүйн газар

2022-04-01

УИХ-ын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын эхлэл нь Улсын Бага Хурлын даргын 1990 оны есдүгээр сарын 24-ний өдрийн “БНМАУ-ын Бага Хурлын аппаратын бүтэц, орон тоо, ажилтны цалингийн схемийг батлах тухай” 04 тоот захирамжаар байгуулагдсан Зөвлөгчдийн товчоо бөгөөд анх 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй

Хяналт шалгалт, үнэлгээний газар

2022-03-28

Анх 1994 онд Тамгын газрын Зохион байгуулалтын хэлтсийн дотоод нэгжид Хяналт шалгалт хариуцсан ахлах зохион байгуулагч 1, зохион байгуулагч 4 ажиллаж эхэлжээ. Улмаар 1996 онд Хяналт шалгалтын хэсэг болж, 2000 онд Хуулийн хэлтсийн харьяанд ахлах зохион байгуулагч бөгөөд хэсгийн ахлагч 1, ..

Цахим парламент, инновацын газар

2022-03-27

Тус газар нь УИХ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 144 дүгээр захирамжаар шинээр байгуулагдсан бөгөөд Мэдээллийн технологийн хэлтэс, Мэдээллийн менежмент, дүн шинжилгээний албатайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Үндсэн чиг үүрэг: Цахим парламент, ..

Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтэс

2022-03-26

Анх Улсын Бага Хурлын Тамгын газрын бүтцийг бүрдүүлэхэд Зохион байгуулалтын хэлтэст Байнгын хороодын туслах гэсэн 5 орон тоо бий болгосноор тус хэлтсийн үүсэл тавигджээ. Улмаар Улсын Бага Хурлын даргын 1991 оны гуравдугаар сарын 29-ний өдрийн захирамжаар Улсын Бага Хурлын аппаратын зохион ..

Эрх зүйн дүн шинжилгээний хэлтэс

2022-03-25

2009 оны зургадугаар сарын 2-ны өдөр батлагдсан Улсын Их Хурлын Тамгын газрын бүтцэд Эрх зүй, хууль тогтоомжийн хэлтэс нь Редакцын болон Экспертийн хэсэгтэй ажиллахаар зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэнээр тус албаны суурь тавигджээ. Улмаар 2012 онд Тамгын газрын орон тоог шинэчлэн батлахдаа ..

Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс

2022-03-24

Улсын Бага Хурлын даргын 1990 оны есдүгээр сарын 24-ний өдрийн 04 тоот захирамжаар Улсын Бага Хурлын Тамгын газрын Зохион байгуулалтын хэлтсийн бүрэлдэхүүнд “зохион байгуулагч” гэдэг орон тоо анх бий болсноор өнөөгийн Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн үндэс суурь тавигдсан юм. Улсын Их Хурал ..

Хяналт шалгалтын хэлтэс

2022-03-20

Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хүрээнд шинэчлэн найруулсан Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нийцүүлэн Тамгын газрын зохион байгуулалтын бүтэц, нэгжийн чиг үүргийг 2020 онд шинэчлэн баталсан билээ. Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын ..

Төсвийн хяналт, шинжилгээний хэлтэс

2022-03-15

Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын 2020 оны 561 дүгээр захирамжаар Төсвийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийг Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын харьяанд хэлтэс болгож шинээр байгуулсан билээ. Тус хэлтэс нь улсын төсвийн төсөл, төсвийн тодотгол, төсвийн гүйцэтгэл, дунд хугацааны ..

Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс

2022-03-12

Улсын Бага Хурлын даргын 1990 оны есдүгээр сарын 24-ний өдрийн 04 тоот захирамжаар БНМАУ-ын Бага Хурлын аппаратыг “Тамгын газар” хэмээн нэрлэж, түүний бүтцэд Зохион байгуулалтын хэлтсийг байгуулсан нь өнөөгийн захиргаа, санхүү, хүний нөөцийн нэгжийн эхлэл юм. Тухайн үед Зохион байгуулалтын ..

Гадаад харилцааны хэлтэс

2022-03-11

Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтэс нь анх БНМАУ-ын Бага Хурлын даргын 1990 оны есдүгээр сарын 24-ний өдрийн 4 дүгээр захирамжаар “Гадаад харилцааны зөвлөгч” гэсэн нэг хүний орон тоотой анх үүсэж байгуулагдсан. Улсын Бага Хурлын даргын 1991 оны гуравдугаар сарын 29-ний өдрийн 25 дугаар ..

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

2022-03-10

УИХ-ын Тамгын газрын мэдээллийн технологийн бүтцийн нэгж дараах байдлаар үүсэж хөгжсөн байна. Үүнд:1996 онд Судалгаа, мэдээлэл, лавламжийн албаны Сүлжээ, программын хэсэг, Санхүү, зохион байгуулалтын хэлтсийн Олшруулах хэсэг;2000-2001 онд Техникийн алба;2001-2003 онд Техник ашиглалтын алба ..

Санхүү, хангамж үйлчилгээний хэлтэс

2022-03-09

БНМАУ-ын Бага Хурлын 1992 оны хоёрдугаар сарын 3-ны өдрийн “Улсын Бага Хурлын Тамгын газрын тухай” 12 дугаар тогтоолоор Улсын Бага Хурлын Тамгын газрыг аж ахуй, санхүү, боловсон хүчний асуудлыг бие дааж шийдвэрлэдэг хуулийн этгээд байхаар баталжээ. Энэ үеэс эхлэн өнөөдрийг хүртэл Монгол ..

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс

2022-03-08

УИХ-ын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн түүх нь Монгол Улсын байнгын ажиллагаатай анхны парламент болох Улсын Бага Хурал байгуулагдсан 1990 оноос эхлэлтэй. Улсын Бага Хурлын даргын 1991 оны гуравдугаар сарын 29-ний өдрийн 25 тоот захирамжаар Улсын Бага Хурлын Тамгын ..

ПАРЛАМЕНТЫН СУДАЛГАА, СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭЛЭН

2022-03-05

Анх Засгийн газрын дэргэд Төрийн бодлого, нийгмийн асуудал судлах төвийг 1990 оны арваннэгдүгээр сард байгуулж, мөн энэ үед Улсын Бага Хурлын Тамгын газрын бүтцэд Шинжилгээ, лавламжийн хэсэг ажиллах болсноор Монгол Улсын байнгын ажиллагаатай парламентын ажлын албаны Судалгаа, шинжилгээний ..

Дотоод аудитын алба

2022-03-04

Монгол Улсын төсвийн тухай хуульд зааснаар төсвийн ерөнхийлөн захирагч өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд дотоод аудитын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх болсноор 2013 оны гуравдугаар сараас УИХ-ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын шууд харьяанд Дотоод аудитор ажиллаж эхэлсэн байна.Тамгын ..