Хяналт шалгалт 29 мэдээ

Хяналт шалгалт

Хяналт шалгалтын мэдээ /2021 оны 12 дугаар сар/

2022-01-10

Хяналт шалгалтын мэдээ /2021 оны 8-10 дугаар сар/

2021-11-17

Номын сангийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийсэн тайлан

2021-11-09

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсэн тайлан

2021-11-08

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсэн тайлан

2021-11-08

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсэн тайлан

2021-11-04

Хяналт шалгалтын мэдээ /2021 оны 6 дугаар сар/

2021-07-05

Хяналт шалгалтын мэдээ /2021 оны 5 дугаар сар/

2021-06-07

Хяналт шалгалтын мэдээ /2021 оны 4 дүгээр сар/

2021-05-07

АБГББХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, УИХ-ын болон Байнгын хорооны тогтоол, тэмдэглэлээр Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2020-07-22

БОХХААБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, УИХ-ын болон Байнгын хорооны тогтоол, тэмдэглэлээр Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2020-07-22

ЭЗБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, УИХ-ын болон Байнгын хорооны тогтоол, тэмдэглэлээр Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2020-07-22

ХЗБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, УИХ-ын болон Байнгын хорооны тогтоол, тэмдэглэлээр Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2020-07-22

НББСШУБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, УИХ-ын болон Байнгын хорооны тогтоол, тэмдэглэлээр Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2020-07-22

ТББХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, УИХ-ын болон Байнгын хорооны тогтоол, тэмдэглэлээр Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2020-07-22

ТБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, УИХ-ын болон Байнгын хорооны тогтоол, тэмдэглэлээр Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2020-07-22

Хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн 2020 оны 2 дугаар улирлын мэдээ

2020-07-06

Хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн 2020 оны 1 дүгээр улирлын мэдээ

2020-04-03