Улсын Их Хурлын бүрэн эрх 1 мэдээ

Монгол Улсын Их Хурал нь хууль тогтоох бүрэн эрхийг дангаар хэрэгжүүлдэг байнгын үйл ажиллагаатай, улсын болон ард түмний ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримталдаг төлөөллийн байгууллага мөн.

Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИАС Гуравдугаар зүйл.1.Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ. Хорин тавдугаар зүйл.1.Улсын Их Хурал төрийн ..