СТ-17/212 Донор болон эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны талаарх гадаадын зарим орны туршлага, бодлого, эрх зүйн орчин

  2017-09-07 18:53  164
Судалгааны тайлан нь хоёр хэсгээс бүрдэх бөгөөд нэгдүгээр хэсэгт донор болон эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны олон улсын туршлага, баримталж буй бодлогын талаар, хоёрдугаар хэсэгт хөгжингүй болон манай улстай хөгжлийн түвшин ойролцоо орнуудын донор болон эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг судаллаа.

  2018-11-15 18:51  164