СТ-17/407 Дээд боловсролын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа холбоо, бусад орнуудын туршлагын талаарх харьцуулсан судалгаа

  2017-05-05 19:10  109

Дээд боловсролын талаар төрөөс баримталж буй бодлого болон хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа холбооны талаар Монгол Улс болон гадаадын зарим орны туршлагыг харьцуулан судлав. Судалгааны ажлын нэгдүгээр хэсэгт онолын загвар, хоёрдугаар хэсэгт Монгол Улсын дээд боловсролын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа холбоо, гуравдугаар хэсэгт гадаадын туршлагыг авч үзэв. 


  2018-11-15 19:10  109