Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Дотоод аудитын алба

Дотоод аудитын алба нь Улсын Их Хурлын төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн тайлан, Тамгын газрын зохион байгуулалтын ..

554

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь Улсын Их Хурал, Хороо, ажлын хэсэг, гишүүдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, өргөн мэдүүлэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн бүрдлийг хянах, эрх зүйн шинжилгээ хийх, төслийг ..

748

Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс

Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс нь Улсын Их Хурлын нэгдсэн болон Байнгын, дэд, түр хорооны хуралдааныг хэвийн явуулахад зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, хуралдааны тэмдэглэлийг хөтлөх, албажуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 2.1.Хуралдаан зохион ..

305

Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нь Улсын Их Хурал, Байнгын хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг хангах, Ерөнхий сайдын мэдээлэл, Улсын Их Хурлын гишүүний ..

451

Гадаад харилцааны хэлтэс

Гадаад харилцааны хэлтэс нь Улсын Их Хурал, Монголын парламентын бүлгэм, Тамгын газрын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг зохион байгуулах, олон улсын болон бүс нутгийн парламентын байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох, Олон улсын парламентын холбоо /цаашид “ОУПХ”

522

Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс

Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс нь хүний нөөцийн болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх, ..

589

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

Улсын Их Хурал, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс мэдээллийн технологид суурилсан бүх төрлийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх, программ, техник хангамжийн найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах, шинэ дэвшилтэт ..

401

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс

Улсын Их Хурал, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх, сурталчилах, хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрүүдийн төсөлд олон нийтийн саналыг авах, хууль, бусад шийдвэрийг тайлбарлан таниулах үндсэн чиг үүргийг

1269

Хуралдааны тов