Нэгжүүд 10 мэдээ

Тамгын газрын нэгжүүд

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Дотоод аудитын алба

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Санхүү, хангамж үйлчилгээний хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Парламентын судалгааны хүрээлэн

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хяналт шалгалт, үнэлгээний хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Гадаад харилцааны хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна