"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1193 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №29 /986/

2017-08-07

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 29 дэх дугаарын тойм

2017-08-07

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 29 дэх дугаарт Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг нийтэлжээ. Энэ хуулийн зорилт нь төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн үндсийг тогтоож, нийгмийн хөгжилд оролцох залуучуудын оролцоо, эрх, үүргийг ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №28 /985/

2017-08-01

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №27 /984/

2017-07-26

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 28 дахь дугаарын тойм

2017-07-25

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 28 дахь дугаарт Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг нийтэлжээ. Энэ хуулиар Монгол Улсын үндэсний төлбөрийн системийг удирдах, зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм. ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 27 дахь дугаарын тойм

2017-07-21

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай, Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэлжээ. Дээрх хуулиар жирэмсний таван сартайгаас эхлэн хүүхэд төрүүлэх хүртэлх хугацаанд эх ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №26 /983/

2017-07-20

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 26 дахь дугаарын тойм

2017-07-18

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 26 дахь дугаарт Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэлжээ. Дээрх тогтоолоор “Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №25 /982/

2017-07-17

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 25 дахь дугаарын тойм

2017-07-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 25 дахь дугаарт Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №24 /981/

2017-07-06

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №23 /980/

2017-06-30

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 24 дэх дугаарын тойм

2017-06-27

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтэлсэн байна. Энэ хуулийн зорилго нь хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцох, түүнийг үйлдсэн хүн, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 23 дахь дугаарын тойм

2017-06-23

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 23 дахь дугаарт Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтэлжээ. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилт нь гэмт хэргийг шуурхай, бүрэн илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн хүн, хуулийн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №22 /979/

2017-06-16

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 22 дахь дугаарын тойм

2017-06-16

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 22 дахь дугаарт Авто замын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтэлжээ. Энэ хуулиар авто замыг төлөвлөх, барих, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой байгууллага, иргэний хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах юм. Мөн

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №21 /978/

2017-06-12

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 21 дэх дугаарын тойм

2017-06-08

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 21 дэх дугаарт Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэлжээ. 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд ямар агуулгатай зүйл, хэсэг, заалт, тайлбар нэмсэнийг эмхэтгэлийн шинэ ..