Улсын Их Хурал 24 мэдээ

Улсын Их Хурлын тухай мэдээлэл

Улсын Их Хурал дахь нам, эвслийн бүлэг

2016-07-12

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС...26 дугаар зүйл. Улсын Их Хурал дахь нам /эвсэл/-ын бүлэг26.1. Улсын Их Хурлын сонгуулийн дүнгээр Улсын Их Хуралд 8-аас доошгүй суудал авсан нам, эвсэл бүлэг /цаашид “бүлэг” гэх/ байгуулж болно.26.2. Бүлэгт зөвхөн тухайн нам, эвслээс нэр нь албан ёсоор нэр ..

Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

2016-07-12

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС...НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ4 дүгээр зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх4.1. Улсын Их Хурал нь Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлд заасан онцгой болон хуулиар тогтоосон бусад бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.МОНГОЛ УЛСЫН YНДСЭН ХУУЛИАС...ГУРАВДУГААР БҮЛЭГХорин тавдугаар зүйл1. Улсын ..

Улсын Их Хурлын байнгын хороод

2012-09-13

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС... 19 дүгээр зүйл. Байнгын хороо 19.1. Байнгын хороо нь хууль санаачлагчаас өргөн мэдүүлсэн хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийг урьдчилан хэлэлцэж санал, дүгнэлт гарган нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэх, эрхлэх асуудлын хүрээнд төрийн ..

Улсын Их Хурал дахь олонхи, цөөнх

2012-08-14

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС...ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 8 дугаар зүйл. Улсын Их Хурал дахь олонхи ба цөөнх 8.1. Сонгуулийн дүнгээр Улсын Их Хуралд 39 ба түүнээс дээш суудал авсан нам, эвслийг Улсын Их Хурал дахь олонхи (цаашид “олонхи” гэх) гэнэ. 8.2. Сонгуулийн дүнгээр Улсын Их Хуралд 38 ба ..

Хууль тогтоох үйл ажиллагааны үе шат

2012-08-14

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний ёс зүйн дүрэм /Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 34 дугаар тогтоолын хавсралт/

2012-08-14

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний төрийн албанд баримтлах зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон мөрдүүлж, төрийн үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хувийн ашиг сонирхлын нөлөөллөөс хамгаалах, төр, олон нийтийн итгэлцлийг бэхжүүлэхэд энэ дүрмийн ..