Төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрсэн үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт 1 мэдээ

Төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрсэн үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт

УИХ-ын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 онд хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр,хүрсэн үр дүн

2015-05-25