Үндэсний аудитын газраар баталгаажсан тайлан 1 мэдээ

Үндэсний аудитын газраар баталгаажсан тайлан

УИХ-ын даргын төсвийн 2014 оны санхүүгийн тайлан,төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит

2015-05-25