Эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, гүйцэтгэлийн KPI 1 мэдээ

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, гүйцэтгэлийн KPI

Төсвийн захирагчийн төслийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл 2015

2015-07-01