Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Дотоод аудитын алба

Дотоод аудитын алба нь Улсын Их Хурлын төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн тайлан, Тамгын газрын зохион байгуулалтын ..

505

Хуралдааны тов