"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төсөл 22 мэдээ

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төсөл

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ 201512

2015-12-31

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ 201511

2015-11-30

ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ-10 САР

2015-11-01

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ 2015-10

2015-11-01

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2015-10-01

Таван сая төгрөгөөгс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

2015-10-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-09

2015-10-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-08

2015-09-01

2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

2015-08-01

2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

2015-08-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-07

2015-08-01

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2015-07-01

Таван сая төгрөгөөс дээшхи үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

2015-07-01

Төсвийн захирагчийн төслийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл 2015

2015-07-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-06

2015-07-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-05

2015-06-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2015-04

2015-05-01

Сургалтын төсөв-хурал.мн

2015-04-17